Produkt dnia
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin zakupów i RODO

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Regulamin Sklepu Internetowego narzedziadoogrodu.pl z dnia 25.05.18 r.

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Internetowy prowadzi Usługodawca.

2. Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Towarów, lub świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar), umożliwiającą Użytkownikom zapoznanie się z Towarami Sprzedających oraz Produktami innymi niż Towar, w tym z cenami i dostępnością Produktów, zawarcie Umowy Sprzedaży, umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, jak również zamieszczanie Treści na zasadach określonych w Regulaminie. W tym celu Usługodawca udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe oraz świadczy Usługi na zasadach określonych w Regulaminie.

3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Użytkownika możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych: a. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub b. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Java, Java Script i cookies, c. Minimalna rozdzielczość ekranu1024x768 pikseli.

4. Użytkownik korzystający ze Sklepu Internetowego zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.

 

II. DEFINICJE

Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:

1. Dostawa Towaru - umowa zlecenia usług transportu oraz ewentualnie wniesienia Towaru w miejsce wskazane przez Użytkownika zawarta pomiędzy Użytkownikiem a podmiotem trzecim. Warunki Dostawy Towaru znajdują się w zakładce Dostawa.

2. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji (identyfikacji Użytkownika) w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu rejestracji Użytkownika;

3. Infolinia - centrum telefonicznej obsługi Użytkownika, dostępne pod numerem telefonu zamieszczonym w Sklepie Internetowym, za pośrednictwem którego można uzyskać informacje o Produktach, zasadach funkcjonowania Sklepu Internetowego oraz złożyć Zamówienie;

4. Klauzule - zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych w formie tzw. checkboxów na odpowiedniej stronie Sklepu Internetowego, których Użytkownik udzielił Usługodawcy podczas rejestracji Konta lub składając Zamówienie w formule „gość” lub poprzez Infolinię;

5. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym nabywająca Towar lub korzystająca z Usługi, usług w ramach Produktów innych niż Towar, dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;

6. Konto - zbiór informacji przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Usługodawcy dotyczących danego Użytkownika oraz składanych przez niego Zamówień i zawieranych Umów Sprzedaży, umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, z wykorzystaniem którego Użytkownik może składać Zamówienia, zawierać Umowy Sprzedaży,umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar lub zamieszczać Treści;

7. Koszyk - elektroniczny formularz udostępniony przez Usługodawcę w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Użytkownik dokonuje wyboru Produktu w celu złożenia Zamówienia;

8. Kupujący - Użytkownik, który zawarł Umowę Sprzedaży;

9. Login - adres poczty elektronicznej Użytkownika używany podczas procesu rejestracji i każdorazowego korzystania z Konta;

10. Nowe Zamówienie - wiadomość elektroniczna(e-mail o temacie: Nowe Zamówienie) automatycznie generowana i wysłana przez system teleinformatyczny Usługodawcy na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika (w odpowiednim formularzu elektronicznym, który Użytkownik samodzielnie wypełnia zdalnie w Sklepie Internetowym lub za pośrednictwem konsultanta Infolinii, określająca szczegóły Zamówienia złożonego przez danego Użytkownika, w szczególności Towar, miejsce odbioru lub Dostawy Towaru, lub zlecenia usług w ramach Produktów innych niż Towar,miejsce ich świadczenia, oraz formę płatności ceny za Produkt;

11. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży - zbiór ogólnych warunków stanowiących element treści każdej Umowy Sprzedaży. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży stanowią ponadto integralną część Regulaminu i dostępne są w odrębnej zakładce Sklepu Internetowego;

12. Polityka Prywatności - zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika stanowiący integralną część Regulaminu dostępny w Sklepie Internetowym;

13. Potwierdzenie Zamówienia - wiadomość elektroniczna (e-mail o temacie: Potwierdzenie Zamówienia lub Potwierdzenie Zamówienia – gotowe do odbioru) wysłana przez Sprzedającego na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika (w odpowiednim formularzu elektronicznym, który Użytkownik samodzielnie wypełnił zdalnie w Sklepie Internetowym lub podał konsultantowi Infolinii) potwierdzająca, że wskazane w jej treści Zamówienie może zostać zrealizowane przez Sprzedającego. Potwierdzenie Zamówienia zawiera również odnośniki elektroniczne (tzw. linki) do stosownej treści Regulaminu, Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży oraz Polityki Prywatności;

14. Produkt - Towar, Dostawa Towaru, Ubezpieczenie Gwarancja;

15. Regulamin - niniejszy regulamin sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami);

16. Serwis Gwarancja - umowa serwisowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym, przedmiotem której jest naprawa przez Sprzedającego Towaru, lub jego części. Warunki umowy Serwisu Gwarancja, o ile będzie oferowana za pośrednictwem Sklepu Internetowego, będzie określał odrębny regulamin dostępny dla Użytkownika na stronie Sklepu Internetowego;

17. Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne niezależne od stron stosunku prawnego, którego wystąpienia strona, która dotknięta została działaniem Siły Wyższej, nie mogła rozsądnie przewidzieć i którego wystąpieniu nie mogła zapobiec, a które uniemożliwia tej stronie trwale albo przejściowo wykonywanie jej praw lub obowiązków, w szczególności na gruncie danego stosunku prawnego;

18. Sklep Internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę, dostępny pod adresem elektronicznym narzedziadoogrodu.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Towar u Sprzedającego, lub zlecić świadczenie usługi w ramach Produktów innych niż Towar, jak również zamieszczać Treści na zasadach określonych w Regulaminie;

19. Sprzedający - przedsiębiorca prowadzący placówkę handlową, korzystający ze Sklepu Internetowego w celu zaproszenia Użytkowników do zawierania Umów Sprzedaży;

20. Towar - rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

21. Treść - komentarze, opinie lub oceny zamieszczane przez Użytkownika w Sklepie Internetowym. Możliwość zamieszczania Treści służy wyłącznie tym Użytkownikom, którzy zarejestrowali Konto po zalogowaniu się na właściwym Koncie;

22. Ubezpieczenie Gwarancja - umowa ubezpieczenia zawarta pomiędzy Użytkownikiem będącym przedsiębiorcą lub konsumentem a podmiotem trzecim, przedmiotem której jest ubezpieczenie fabrycznie nowego Towaru. Warunki umowy Ubezpieczenia Gwarancji, o ile będzie oferowana za pośrednictwem Sklepu Internetowego, będzie określał odrębny regulamin dostępny dla Użytkownika na stronie Sklepu Internetowego;

23. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub Infolinii pomiędzy Kupującym a Sprzedającym w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 oprawach konsumenta (Dz. U . z 2014 r., poz. 827). Doręczenie przez Sprzedającego Użytkownikowi (po złożeniu przez niego Zamówienia w Sklepie Internetowym) Potwierdzenia Zamówienia jest tożsame z zawarciem Umowy Sprzedaży (nie dotyczy to zawierania Umowy Sprzedaży poprzez Infolinię – zob. V.15, poniżej). Na treść Umowy Sprzedaży składa się treść Zamówienia oraz Ogólne Warunki Umów Sprzedaży. Postanowienia Regulaminu, jak również Polityki Prywatności oraz zaakceptowanych przez Kupującego Klauzul stosują się do Umowy Sprzedaży w odpowiednim zakresie. Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana;

24. Newsletter - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) pochodzące od Usługodawcy lub Sprzedających, wysyłane Użytkownikowi drogą elektroniczną, przez lub w imieniu Usługodawcy lub Sprzedających;

25. Usługodawca - GARDEN Robert Soszyński siedzibą w Warszawie, adres: 03-878 Warszawa, ul. Łubinowa 4, o numerze REGON 011758085, o numerze NIP 113-012-44-16; e-mail: nerzedziadoogrodu@narzedziadoogrodu.pl;telefon: 22 879 82 92, 661 22 22 01;

26. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu Internetowego;

27. Zamówienie - deklaracja woli zakupu Towaru, lub zlecenia usług w ramach Produktów innych niż Towaru przez Użytkownika za pośrednictwem Sklepu Internetowego (poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie Internetowym), w sposób umożliwiający Sprzedającemu i Usługodawcy identyfikację Użytkownika, precyzująca ponadto Towar mający stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży lub zlecenia usług w ramach Produktów innych niż Towar-, miejsce jego odbioru, świadczenia lub dostawy oraz formę płatności ceny za Produkt.

 

III. ZAPROSZENIE DO ZAWARCIA UMOWY

 

1. Sklep Internetowy udostępnia Sprzedającym możliwość zdalnej prezentacji ich Produktów i ich cen oraz zaproszenia Użytkowników do zawierania Umów Sprzedaży w zakresie Towarów oraz innych umów w zakresie Produktów innych niż Towar.

2. Sklep Internetowy nie prowadzi sprzedaży hurtowej, z zastrzeżeniem pkt. V.12 poniżej, ani sprzedaży Produktów w celu ich dalszej odsprzedaży.

3. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży dostępne są w odrębnej zakładce Sklepu Internetowego.

4. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Użytkownikowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru. W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie Internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Towaru wydawanego Kupującemu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Kupującego, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w Sklepie Internetowym specyfikacji technicznych oraz oznaczeń marki i modelu danego Towaru. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy lub Sprzedającego wobec Użytkownika lub Kupującego będących Konsumentami.

5. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedającego.

 

IV. KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 

1. REJESTRACJA KONTA. Rejestracja Konta wymaga od Użytkownika zdalnego wypełnienia stosownego formularza elektronicznego (dostępnego w Sklepie Internetowym) poprzez wprowadzenie wymaganych przez Usługodawcę danych, w tym danych osobowych obejmujących imię i nazwisko Użytkownika, adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika, jego numer telefonu (w raz z jednoczesnym wprowadzeniem na stronie Sklepu Internetowego kodu przesłanego na podany numer telefonu , w celu zweryfikowania jego prawdziwości) oraz kod pocztowy Użytkownika. W procesie rejestracji Konta Użytkownik samodzielnie ustala i wprowadza Login oraz Hasło. Rejestracja Konta wymaga nadto zaakceptowania przez Użytkownika (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru [checkboxów] Regulaminu, Polityki Prywatności i stosownej Klauzuli (Regulaminu, Polityki Prywatności i stosownej Klauzuli). Wymaganą Klauzulą, niezbędną do założenia Konta, złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży lub umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w celu zarejestrowania i prowadzenia Konta oraz w celu realizacji Zamówień oraz zgoda na przekazywanie przez Usługodawcę osobom trzecim danych osobowych Użytkownika w celu realizacji składanych przez Użytkownika Zamówień oraz oświadczenia o zapoznaniu się Użytkownika z Regulaminem Sklepu Internetowego, Polityką Prywatności i Ogólnymi Warunkami Umów Sprzedaży i akceptacji ich warunków. Użytkownik nie ma obowiązku akceptacji pozostałych Klauzul. Użytkownik jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających rejestrację Konta.

2. Rejestracja Konta, lub korzystanie z formuły „Gość”, zgodnie z pkt. IV.9, poniżej jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą umowy oświadczenie Usług.

3. Konto jest przypisane do Użytkownika. Użytkownik ma prawo do rejestracji tylko jednego Konta.

4. Rozpoczęcie świadczenia Usługi następuje niezwłocznie po zawarciu umowy o świadczenie Usług. Możliwość wyboru i zakupu Towaru od Sprzedającego, zlecenia usług w ramach Produktów innych niż Towar oraz możliwość zamieszczania Treści jest dostępna za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Newsletter jest wysyłany na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika, nie częściej niż dwa razy w tygodniu.

5. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron umowy o świadczenie Usług może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług wywiera skutek na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie to zostało doręczone drugiej stronie w formie pisemnej, (tzn. utrwalone na piśmie, podpisane i przesłane adresatowi na właściwy adres) lub elektronicznej (na adres e-mail) (dzień skuteczności). Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług następuje po upływie miesięcznego okresu wypowiedzenia, który rozpoczyna swój bieg z dniem skuteczności oświadczenia o wypowiedzeniu umowy oświadczenie Usług. Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług pozostaje bez wpływu na moc wiążącą i treść Umów Sprzedaży oraz umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, które zostały zawarte przez Użytkownika przed datą ustania mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług.

6. W przypadku ustania pomiędzy stronami mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług, Konto danego Użytkownika przestaje być aktywne i dostępne dla Użytkownika, a wszelkie złożone przez niego Zamówienia, z wyjątkiem tych, co do których doszło już do zawarcia Umów Sprzedaży, zostają anulowane.

7. Informacje zgromadzone na Koncie dostępne są dla Usługodawcy oraz dla Sprzedającego, do którego Użytkownik skierował Zamówienie lub z którym zawarł Umowę Sprzedaży. Użytkownik ma możliwość wprowadzenia adresu zamieszkania lub adresu do Dostawy Towaru w celu realizacji Zamówienia.

8. Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się na nim podając odpowiedni Login i Hasło. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia Loginu i Hasła osobom trzecim, w tym za Treści zamieszczane przez te osoby trzecie. Umowy Sprzedaży lub umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar zawarte w związku z Zamówieniami złożonymi przez osoby trzecie korzystające z Konta danego Użytkownika, z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy ani Sprzedających, uważane są za zawarte w imieniu Użytkownika i mają moc wiążącą wobec tego Użytkownika, z zastrzeżeniem pkt. VIII Regulaminu.

9. FORMUŁA „GOŚĆ”. Wymóg rejestracji i korzystania z Konta nie ma zastosowania do Użytkowników korzystających ze Sklepu Internetowego w formule „gość”. W takim przypadku, Użytkownik przed złożeniem Zamówienia zobowiązany jest wypełnić stosowny formularz elektroniczny (dostępny w Sklepie Internetowym) poprzez wprowadzenie wymaganych przez Usługodawcę danych koniecznych dla jego identyfikacji oraz zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar. Za dane konieczne do identyfikacji Użytkownika uważa się dane osoboweobejmujące imię i nazwisko Użytkownika, adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika oraz jego numer telefonu (w raz z jednoczesnym wprowadzeniem na stronie Sklepu Internetowego kodu przesłanego na podany numer telefonu, w celu zweryfikowania jego prawdziwości) i adres ewentualnej dostawy Towaru lub świadczenia usług w ramach innych Produktów. Użytkownik powinien zaakceptować (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru [checkboxów] w wypełnianym formularzu elektronicznym) treść Regulaminu, Ogólnych Warunków Umów Sprzedaży, Polityki Prywatności. Użytkownik korzystający ze Sklepu Internetowego w formule „gość” nie ma obowiązku akceptacji pozostałych Klauzul.

10. Każdorazowe wypełnienie formularza elektronicznego umożliwiającego złożenie Zamówienia w formule„gość” jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy danym Użytkownikiem a Usługodawcą nowej umowy o świadczenie Usług. Umowa taka wygasa i traci moc wiążącą pomiędzy stronami z chwilą, gdy: a) dane Zamówienie zostaje anulowane, albo b) Umowa Sprzedaży lub umowa świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar zawarta w związku z danym Zamówieniem zostaje wykonana przez strony, albo traci moc wiążącą pomiędzy nimi z innych przyczyn prawem przewidzianych albo w przypadku, jeżeli wprowadzone przez Użytkownika dane uniemożliwiają wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar.

11. TELEFONICZNIE PRZEZ INFOLINIĘ - poprzez kontakt Użytkownika z Infolinią. W takim przypadku Użytkownik zobowiązany jest podać konsultantowi Infolinii swoje dane osobowe w zakresie odpowiadającym przewidzianemu dla Zamówień składanych z wykorzystaniem formuły „gość” oraz zaakceptować treść Regulaminu, Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży, Polityki Prywatności. Sprzedający w oparciu o te dane prześle Użytkownikowi na podany adres elektroniczny (e-mail) wiadomość elektroniczną (e-mail) w temacie „Nowe Zamówienie”. Dalsze procedowanie Zamówienia odbywać się będzie w trybie właściwym dla Zamówienia złożonego z wykorzystaniem formuły „gość”.

12. Użytkownik bez względu na sposób złożenia Zamówienia (rejestracja Konta, formuła „gość”, telefonicznie przez Infolinię), w przypadku wskazania jako miejsce odbioru -odbiór w domu, zobowiązany jest podać następujące dane: imię,nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny - w tym ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość.

13. Użytkownik bez względu na sposób złożenia Zamówienia (rejestracja Konta, formuła „gość”, telefonicznie przez Infolinię), w przypadku wskazania jako miejsce odbioru -odbiór w markecie, zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kod pocztowy.

14. Użytkownik bez względu na sposób złożenia Zamówienia (rejestracja Konta, formuła „gość”, telefonicznie przez Infolinię), w przypadku wskazania jako miejsce odbioru -odbiór w punkcie odbioru in-post lub firmy kurierskiej, zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,kod pocztowy oraz wybrać punkt odbioru.

 

V. ZAMÓWIENIE

 

Użytkownik może złożyć Zamówienie w następujący sposób:

1. przez Konto - po zarejestrowaniu Konta i zalogowaniu się na Koncie z wykorzystaniem właściwego Loginu i Hasła, lub

2. z wykorzystaniem formuły „gość” - tj. bez konieczności rejestrowania Konta, a jedynie poprzez zdalne wypełnienie stosownego formularza elektronicznego w Sklepie Internetowym, pod warunkiem akceptacji Regulaminu, Polityki Prywatności i Klauzuli, lub

3. telefonicznie - poprzez kontakt z Infolinią. W takim przypadku Użytkownik zobowiązany jest podać konsultantowi Infolinii swoje dane osobowe w zakresie odpowiadającym przewidzianemu dla Zamówień składanych z wykorzystaniem formuły „gość” oraz zaakceptować treść Regulaminu, Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży, Polityki Prywatności. Usługodawca w oparciu o te dane prześle Użytkownikowi na podany adres elektroniczny (e-mail) wiadomość elektroniczną (e-mail) w temacie „Nowe Zamówienie”.

4. W przypadku gdy za pośrednictwem Infolinii,Usługodawca kontaktuje się z Użytkownikiem będącym Konsumentem w celu zawarcia Umowy Sprzedaży, informuje go o tym celu, jak również podaje dane identyfikujące Usługodawcę oraz dane osoby w imieniu której telefonuje.

5. W przypadku składania Zamówienia za pośrednictwem Infolinii, Usługodawca podaje Użytkownikowi,będącego Konsumentem informacje dotyczące:

    5.1. głównych cech świadczenia Sprzedającego;

    5.2. oznaczenia Sprzedającego;

    5.3. łącznej ceny za Towary oraz opłaty za Dostawę Towaru;

    5.4. prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży;

    5.5 czas trwania Umowy Sprzedaży – na okres jej wykonania.

    5.6. Informacja o głównych cechach, cenie, dostępności Produktu wyświetla się w Sklepie Internetowym przy zdjęciu lub w opisie Produktu.

    7. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone po godzinie 19.00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Usługi mogą być niedostępne dla Użytkowników podczas okresowej konserwacji Sklepu Internetowego oraz w razie jego awarii. Okresowa konserwacja Sklepu Internetowego odbywa się jeden (1) raz na miesiąc i nie będzie trwała dłużej niż czterdzieści osiem (48) godzin.

   8. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik -poprzez dostęp do Sklepu Internetowego lub kontakt z Infolinią:

    8.1. wybiera Towar, który ma być przedmiotem Umowy Sprzedaży, lub Produkt inny niż Towar, poprzez dodanie go do Koszyka;

    8.2. wybiera sposób doręczenia Towaru z listy dostępnej w Sklepie Internetowym, albo wybiera miejsce Dostawy Towarów lub miejsce świadczenia usług (w ramach Produktów innych niż Towar) i wybiera dostępny dla danego Towaru sposób Dostawy Towaru. Cena i termin Dostawy Towaru do miejsca wskazanego przez Użytkownika, lub miejsca świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar są wskazane przy Produkcie;

    8. 3. wybiera sposób płatności spośród opcji oznaczonych jako dostępne w Sklepie Internetowym lub w sposób dostępny u Sprzedającego w razie wyboru odbioru u Sprzedającego;

    8. 4. weryfikuje prawidłowość wprowadzonych/wybranych danych dotyczących Zamówienia, w szczególności ilość i rodzaj zamawianych Produktów, miejsce odbioru, świadczenia Produktu lub Dostawy Towaru, danych Użytkownika oraz cenę za Produkt lub cenę za Dostawę Towaru oraz formę płatności;

   8. 5. potwierdza, jako wiążące go, postanowienia Regulaminu, Ogólnych Warunków Umów Sprzedaży, Polityki Prywatności oraz, jeżeli wyrazi na to chęć, potwierdza jako wiążące go stosowne Klauzule;

   8.6. Zaznacza opcję „Zamawiam. Z obowiązkiem zapłaty”, która oznacza że złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty, albo potwierdza, że wie, że złożenie Zamówienia konsultantowi Infolinii wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

9. Użytkownik bez względu na sposób złożenia Zamówienia (rejestracja Konta, formuła „gość”, telefonicznie przez Infolinię), w przypadku wskazania jako miejsce odbioru - Dostawa do domu, zobowiązany jest podać następujące dane: imię,nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny - w tym ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość.

10. Użytkownik bez względu na sposób złożenia Zamówienia (rejestracja Konta, formuła „gość”, telefonicznie przez Infolinię), w przypadku wskazania jako miejsce odbioru - odbiór w markecie, zobowiązany jest podać następujące dane:imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kod pocztowy.

11. Użytkownik bez względu na sposób złożenia Zamówienia (rejestracja Konta, formuła „gość”, telefonicznie przez Infolinię), w przypadku wskazania jako miejsce odbioru - odbiór w różnych marketach, zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego,kod pocztowy.

12. Każde Zamówienie może obejmować nie więcej niż dziesięć (10) pozycji asortymentowych (przez co rozumie się oznaczenie rodzaju, marki i ewentualnie modelu Produktu). W ramach każdej z pozycji asortymentowych Użytkownik może zamówić nie więcej niż dwa (2) egzemplarze tego samego Produktu, jednakże nie częściej niż jeden (1) raz w tygodniu. Zamówienie może obejmować Towary odbierane u Sprzedającego, odbierane u różnych Sprzedających, lub Towary dostarczane na adres wskazany przez Użytkownika, lub Produkty inne niż Towar świadczone w miejscu wskazanym przez Użytkownika. Zamówienie może być podzielone na kilka odrębnych Zamówień. Wszelkie koszty związane ze Zamówieniem są dostępne do wglądu Użytkownika przed złożeniem Zamówienia, w Koszyku. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia naruszającego warunki określone w zdaniu poprzedzającym, za uprzednim poinformowaniem Użytkownika.

13. Zamówienie złożone przez Użytkownika zostanie potwierdzone w formie Nowego Zamówienia (wiadomość elektroniczna e-mail w temacie „Nowe Zamówienie”). Stanowi ono jedynie potwierdzenie doręczenia Zamówienia na serwer poczty elektronicznej Usługodawcy i nie kreuje zobowiązań po stronie Użytkownika, Usługodawcy ani Sprzedającego.

14. Usługodawca przekazuje Zamówienie do Sprzedającego.

15. Sprzedający rozpatruje złożone Zamówienie pod kątem możliwości jego realizacji. Warunkiem Potwierdzenia Zamówienia jest dostępność Towaru w magazynie Sprzedającego.

16. Użytkownik może anulować Zamówienie do chwili zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar (Potwierdzenia Zamówienia).

17. W przypadku, gdy realizacja części lub całości Zamówienia nie będzie możliwa Sprzedający bez zbędnej zwłoki (pocztą elektroniczną lub telefonicznie): a) poinformuje Użytkownika o anulowaniu Zamówienia w całości (Zamówienie uważane jest wówczas za niezłożone) albo b) zaproponuje Użytkownikowi anulowanie Zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa. W przypadku wyboru tej możliwości przez Użytkownika, przedmiotem Umowy Sprzedaży lub umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar zawieranej w wykonaniu danego Zamówienia będą Produkty objęte pozostałą częścią tego Zamówienia (w części niemożliwej do realizacji Zamówienie to uważane będzie za niezłożone).

18. W terminie dwóch (2) kolejnych dni po otrzymaniu od Sprzedającego propozycji anulowania Zamówienia w części Użytkownik może potwierdzić Sprzedającemu w odpowiedniej formie (tj. pocztą elektroniczną) swoją zgodę na częściowe anulowanie Zamówienia. Jeżeli w tym terminie Użytkownik nie przekaże Sprzedającemu stosownego potwierdzenia, odnośne Zamówienie traktowane będzie, jako anulowane w całości przez Użytkownika.

19. Sprzedający za pośrednictwem Sklepu Internetowego potwierdza możliwość, gotowość i przystąpienie do realizacji Zamówienia w wybranym przez Użytkownika miejscu odbioru Towarów, lub Dostawy Towaru na adres, lub miejscu świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, podanym przez Użytkownika, wysyłając do Użytkownika Potwierdzenie Zamówienia.

20. W przypadku Zamówienia złożonego za pośrednictwem Infolinii w trybie pkt. V.I.3 powyżej, po otrzymaniu Potwierdzenia Zamówienia, Użytkownik będący Konsumentem powinien złożyć Sprzedającemu oświadczenie Użytkownika o zawarciu Umowy Sprzedaży, pocztą lub pocztą elektroniczną. W takim wypadku, Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą doręczenia Sprzedającemu oświadczenia Użytkownika o zawarciu Umowy Sprzedaży.

21. Treść złożonego Zamówienia i związanej z nim Umowy Sprzedaży oraz treść zaakceptowanych przez Użytkownika Klauzul w brzmieniu wiążącym Strony w dacie zawarcia danej Umowy Sprzedaży jest udostępniana Użytkownikowi na Koncie lub przesyłana jako Potwierdzenie Zamówienia ze stosownymi odnośnikami do treści Regulaminu, Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży oraz Polityki Prywatności (Potwierdzenie Zamówienia). Niniejsze postanowienie ma odpowiednie zastosowanie do umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar oraz udostępnianych za pośrednictwem Sklepu Internetowego regulaminów odnoszących się do umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar.

22. Potwierdzenie Zamówienia zostanie wysłane przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie później, niż w terminie trzydziestu (30) dni od dnia przesłania przez Usługodawcę Nowego Zamówienia.

23. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta i nabiera pomiędzy Sprzedającym a Kupującym mocy wiążącej z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej Kupującego Potwierdzenia Zamówienia (wiadomość elektroniczna e-mail w temacie „Potwierdzenie Zamówienia”). Za dzień doręczenia wiadomości elektronicznej e-mail w temacie

„Potwierdzenie Zamówienia” uważa się dzień, w którym wiadomość ta

wpłynęła na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail

podany przez Kupującego w formularzu elektronicznym Zamówienia.

Niniejsze postanowienie ma odpowiednie zastosowanie do umów

świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar.

Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do Umów Sprzedaży

zawartych za pośrednictwem Infolinii, do których to umów ma

zastosowanie tryb zawierania Umów Sprzedaży opisany w V.I.20, powyżej.

24. Sprzedający ani Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za błędy

popełnione przez Kupującego przy składaniu Zamówienia lub jego

modyfikacji w trybie przewidzianym w pkt. V.I.17 oraz V.I.20 powyżej.

25. Użytkownik będzie informowany przez Sprzedającego o bieżącym statusie

Zamówienia (przez sms lube-mail, a także poprzez Konto lub przez

Infolinię).

26. Użytkownik, który jako formę płatności wybrał płatność online

(PayPal, e-przelew oraz płatność kartą płatniczą za pośrednictwem

Internetu) zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówiony Towar,

najpóźniej w przeciągu jednego (1) dnia kalendarzowego (z

uwzględnieniem sobót, niedzieli oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w

rozumieniu ustawy o dniach wolnych od pracy - Dz. U. z 2015 r. poz.

90 z późń. zm.), następującego po dniu, w którym złożył Zamówienie.

Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia

naruszającego warunki określone w zdaniu poprzedzającym, za uprzednim

poinformowaniem Użytkownika.

27. Użytkownik, który jako formę płatności wybrał płatność przelewem

tradycyjnym, zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówiony Towar,

najpóźniej w przeciągu jednego (1) dnia roboczego (z wyłączaniem

sobót, niedzieli oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w rozumieniu

ustawy o dniach wolnych od pracy - Dz. U. z 2015 r. poz. 90 z późń.

zm.), następującego po dniu, w którym złożył Zamówienie. Sklep

Internetowy zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia naruszającego

warunki określone w zdaniu poprzedzającym, za uprzednim

poinformowaniem Użytkownika.

28. Za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru, kurierowi

29. Przelewem – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany

przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na

stronie internetowej Sklepu bądź w emailu do Klienta,

30. Możliwość płatności kartą płatniczą za pośrednictwem terminala, w sklepie stacjonarnym,

VI. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI SKLEPU INTERNETOWEGO

 

1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego

działania Sklepu Internetowego oraz zobowiązuje się usunąć bez

zbędnej zwłoki nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego.

2. Usługodawca zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone

przez Użytkownika w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w

świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w terminie

nie dłuższym niż siedem (14) dni, a w uzasadnionych przypadkach do

trzydziestu (30)dni. W celu uniknięcia wątpliwości zastrzega się, że

powyższe postanowienie, odnoszące się do wydłużenia terminu na

udzielenie odpowiedzi (do 30 dni),nie stosuje się do reklamacji

Towarów składanych przez Kupujących będących Konsumentami.

 

VII. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 

1. Użytkownik zobowiązany jest do: korzystania z Usług w sposób

niezakłócający funkcjonowania Sklepu Internetowego, b.

niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w

Sklepie Internetowym nie zamówionej informacji handlowej, podejmowanie

czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji prawnie

chronionych, których Użytkownik nie był adresatem, c. korzystania z

Usług w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu oraz

Polityki Prywatności, a także z przyjętymi w danym zakresie

zwyczajami, niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych

przez przepisy obowiązującego prawa.

2. Użytkownik ma prawo powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku

naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia

zasad określonych w Regulaminie lub Polityce Prywatności.

3. Użytkownik ma prawo powiadomić Usługodawcę o wszelkich

nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu

Sklepu Internetowego oraz o niewłaściwej jakości Usług.

4. Użytkownik ma prawo do usunięcia założonego przez siebie Konta oraz

ma prawo do zakończenia w każdej chwili korzystania z Usługi. W tym

celu Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług.

5. Wszelkie pytania, zastrzeżenia, reklamacje w zakresie

nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usługi

funkcjonowaniu Sklepu Internetowego Użytkownik powinien zgłaszać pod

numerem Infolinii.

6. Niektóre komunikaty przesyłane Użytkownikowi przez Usługodawcę lub

Sprzedającego pocztą elektroniczną-generowane są automatycznie przez

systemy teleinformatyczne Usługodawcy lub Sprzedającego. Tego rodzaju

wiadomości generowane automatycznie opatrzone będą odpowiednią

wzmianką (o treści „Wiadomość generowana automatycznie. Prosimy na

nią nie odpowiadać.” lub zbliżonej). Użytkownik przyjmuje

do wiadomości, że Usługodawca ani Sprzedający nie mają

możliwości zapoznania się z treścią żadnych informacji, które

Użytkownik przesłałby zwrotnie tj. wysyłając wiadomość e-mail w

trybie odpowiedzi na tak generowany e-mail Usługodawcy lub

Sprzedającego (na adres poczty elektronicznej, z którego wysłany

został taki generowany automatycznie e-mail). W związku z

powyższym, Użytkownik przed wysłaniem pocztą elektroniczną

jakichkolwiek wiadomości kierowanych do Usługodawcy lub Sprzedającego

powinien upewnić się, że kieruje je pod właściwy adres e-mail,

tj. wskazany przez Usługodawcę lub Sprzedającego jako właściwy

do korespondencji. W razie wątpliwości informacje o korespondencyjnych

adresach Usługodawcy i Sprzedających można znaleźć w Sklepie

Internetowym lub uzyskać je pod numerem Infolinii.

7. Użytkownik zobowiązuje się, iż w związku z korzystaniem ze Sklepu

Internetowego nie będzie:

7.1. naruszał Regulaminu,

7.2. podawał danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa

osób trzecich,

7.3. naruszał praw majątkowych lub dóbr osobistych Usługodawcy, ani

osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników,

7.4. dopuszczał się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem,

dobrymi obyczajami lub obowiązującymi przepisami prawa.

8. W przypadku naruszenia przez Użytkownika lub osoby trzecie

korzystające z jego Konta obowiązków wynikających z Regulaminu

Usługodawca, bez uszczerbku dla innych uprawnień służących mu w

takich przypadkach z mocy postanowień Regulaminu lub przepisów

obowiązującego prawa, może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o

świadczenie Usług ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w

którym oświadczenie Usługodawcy o wypowiedzeniu umowy o świadczenie

Usług zostało w formie pisemnej (e-mail) doręczone Użytkownikowi

(dzień skuteczności) i z zachowaniem czternastodniowego (14) okresu

wypowiedzenia (którego bieg liczy się od dnia skuteczności). W takim

przypadku postanowienia pkt. IV.5 powyżej, zdanie trzecie, nie

mają zastosowania.

 

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 10 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota, a w przypadku płatności kartą zwrot wykonany jest na kartę.

6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie:

a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),

b) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

f) dostarczania prasy,

g) usług w zakresie gier hazardowych.

 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników (dalej:

„Administrator”) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) jest

Usługodawca - GARDEN Robert Soszyński z siedzibą w Warszawie, adres: 03-878 Warszawa ul. Łubinowa 4.

2. Administratorem danych osobowych Kupującego (dalej: „Administrator

Sprzedawca”) w rozumieniu RODO jest Sprzedający.

3. Kontakt możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: narzedziadoogrodu@narzedziadoogrodu.pl

4. Dane osobowe Kupujących (imię i nazwisko,adres dostawy, adres

e-mail, numer telefonu) są przetwarzane w celu realizacji zamówienia

i wykonania zawartej z nim umowy sprzedaży,w tym przygotowania i

dostarczenia zamówienia, wystawienia faktury,a także w celu

realizacji prawa odstąpienia do umowy oraz skorzystania z prawa do

złożenia reklamacji na zasadach określonych w Regulaminie.

5. Dane osobowe Użytkowników, którzy założyli konto na Stronie Sklepu

(imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu) są

przetwarzane wyłącznie w zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi

konta danego Użytkownika na Stronie Sklepu.

6. Użytkownik lub Kupujący może wyrazić uprzednią zgodę

poprzez akceptację stosownej Klauzuli na wysyłanie mu Newslettera

oraz na wysyłanie mu innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy

z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.

U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami). Udzielenie zgody, o

której mowa w zdaniu poprzedzającym jest dobrowolne i nie warunkuje

realizacji złożonego zamówienia.

7. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika (adres e-mail)

w celach marketingowych jedynie za uprzednią zgodą Użytkownika

wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli. Usługodawca może udostępnić

takie dane osobowe Użytkownika osobom trzecim jedynie za uprzednią

zgodą Użytkownika wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do

realizacji powyżej wskazanych celów, w tym obsługa konta Użytkownika,

dostarczenia zamówienia,wystawienia faktury, obsługi reklamacji i

prawa odstąpienia od umowy. Informacje te są ściśle poufne i

wykorzystywane wyłącznie przez Usługodawcę lub Sprzedającego,

poddanego tym samym zobowiązaniom co Usługodawca, zgodnie z Polityką

Prywatności oraz Polityce Prywatności Cookies tutaj.

9. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą udostępnianie

na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez

Użytkownika lub Kupującego. Dane osobowe mogą być udostępnianie

podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

10. Administrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie

danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego

celu i zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi konta Użytkownika

lub realizacji danego zamówienia i wykonania umowy zawartej z

Kupującym, zgodnie z art.28 RODO.

11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub

organizacji międzynarodowej.

12. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji

celów, w tym:

12.1. w zakresie danych osobowych niezbędnych do rejestracji i obsługi

konta danego Użytkownika – przez okres niezbędny do realizacji usługi;

12.2. w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia – do

momentu wydania Towaru Kupującemu;

12.3. w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji prawa

odstąpienia od umowy oraz prawa do złożenia reklamacji – do dwóch lat

od momentu wydania Towaru Kupującemu;

12.4. w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji celów

marketingowych świadczonych drogą elektroniczną,o których mowa w

punkcie 7 – do momentu wycofania zgody udzielonej przez Użytkownika;

13. Użytkownik lub Kupujący posiada prawo dostępu do treści swoich danych

oraz prawo ich sprostowania,usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, do wycofania zgody na

przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z

prawa do wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem

przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem

zgody.

14. Użytkownikowi lub Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych

osobowych dotyczących Użytkownika lub Kupującego narusza przepisy RODO.

15. W celu realizacji praw, o których mowa w punkcie 13 i 14 należy

skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych za pośrednictwem

adresu e-mail: narzedziadoogrodu@narzedziadoogrodu.pl.

16. Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystające Strony Sklepu

Użytkownik lub Kupujący akceptuje, że w urządzeniu końcowym zostaną

zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają Usługodawcy

świadczenie usług. Więcej informacji na temat stosowania plików

cookies przez Usługodawcę na Stronie Sklepu można znaleźć w Polityce

Prywatności oraz Polityce Prywatności Cookies.

 

X. TREŚCI

 

1. Użytkownik, który podał swoje imię i adres poczty elektronicznej

(e-mail) może zamieszczać Treści.

2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Sklep Internetowy

nie stanowi forum udostępnianego powszechnie w celu publikacji

dowolnych treści, lecz służy wymianie rzeczowych i zgodnych z prawem

oraz dobrymi obyczajami informacji (w tym opinii, uwag i ocen)

dotyczących Usług lub Produktów. W związku z powyższym - korzystając

ze Sklepu Internetowego poprzez zamieszczanie Treści - Użytkownik

godzi się na ograniczenie swobody jego wypowiedzi na tym forum oraz

przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Treści których zamieszczanie

jest dozwolone:

2.1. mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy w rozumieniu

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503ze

zmianami) oraz ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r.

o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr

171,poz. 1206 ze zmianami),

2.2. nie naruszają praw autorskich osób trzecich, w szczególności nie

stanowią plagiatu innych utworów,a Użytkownik musi być ich

jedynym autorem,

2.3. nie zawierają adresów e-mailowych, adresów do stron

internetowych, numerów komunikatorów, cen produktów itp.,

2.4. nie zawierają słów wulgarnych,

2.5. nie mają charakteru obraźliwego lub stanowiącego groźbę,

2.6. nie naruszają dóbr osobistych osób fizycznych, ani prawnych, ani

też dobrych obyczajów,

2.7. nie stoją w sprzeczności z interesem Usługodawcy lub

Sprzedającego, w szczególności nie zawierają odniesień do

podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną względem

Usługodawcy lub Sprzedającego,

2.8. nie stoją w sprzeczności z Regulaminem,Polityką Prywatności lub

nie zawierają innych treści zakazanych przez obowiązujące

przepisy prawa.

3. Użytkownik ma prawo powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku

naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia

zasad określonych w Regulaminie lub Polityce Prywatności przez

zamieszczone Treści.

4. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące Treści Użytkownik powinien zgłaszać

pod numerem Infolinii lub za pomocą formularza kontaktu znajdującego

się w Sklepie Internetowym.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania lub niepublikowania

Treści w przypadku ich niezgodności z Regulaminem, Polityką

Prywatności lub przepisami prawa albo dobrymi obyczajami oraz

blokowania możliwości publikacji Treści osobom naruszającym w sposób

notoryczny postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności

wskutek otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania od

zainteresowanych osób wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze

zamieszczonej Treści. Usługodawca może również przekazać pozostające

w jego posiadaniu dane Użytkowników - autorów Treści

sądom, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa

na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 

XI. POZASĄDOWE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

 

1. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form

rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php>_http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php_.

 

2. Pod adresem:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/>_http://ec.europa.eu/consumers/odr/_

dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów

pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym

(platformaODR).Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną

stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla konsumentów

i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu

dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy

sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

XII. REKLAMACJE

 

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).

2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Regulamin dostępny jest w Sklepie Internetowym.

2. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za

nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego

postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych

postanowień Regulaminu. Usługodawca dołoży starań, aby nieważne lub

nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie

postanowieniem.

3. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 lipca2002 r. o świadczeniu

usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204 ze

zmianami), Usługodawca informuje Użytkownika na jego żądanie, w

formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z

korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.

4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszego

Regulaminu, umowy dotyczącej świadczenia Usług, umów dotyczących

świadczenia usług w zakresie Produktów innych niż Towar i Umowy

Sprzedaży jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny.

5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszego

Regulaminu, umowy dotyczącej świadczenia Usług, umów dotyczących

świadczenia usług w zakresie Produktów innych niż Towar i Umowy

Sprzedaży jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny.

6. Użytkownik niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz

Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów i w pełni ją

akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.

7. Użytkownik potwierdza, że do niniejszego Regulaminu został dołączony

Załącznik w postaci Formularza odstąpienia od umowy o świadczenie Usług w edytowalnej i możliwej do zapisu i wydruku formie.

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl